Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego

Nasze opinie dla organów procesowych wykonują wyłącznie biegli wpisani na listy biegłych sądowych - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych.

Opinie dla pozostałych odbiorców wykonują najczęściej ci sami eksperci – ale tu działając jako rzeczoznawcy samochodowi posiadający aktualne certyfikaty wydane przez odpowiednie centra certyfikacji i wpisani na ministerialną listę rzeczoznawców samochodowych
– z nadaniem numeru RS.

Nasi rzeczoznawcy posiadają uprawnienia RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH w rozumieniu treści art. 79a Ustawy1 Prawo o ruchu drogowym – w szczególności posiadają uprawnienia do weryfikacji cech identyfikacyjnych pojazdów, opiniowania pojazdów zabytkowych, unikatowych i „SAM” oraz ustalania podstawowych parametrów pojazdów.


1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruch drogowym – Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908.

Auto Expert A.F. - inż. Adam Filipek
Biuro analiz i ekspertyz wypadków drogowych
Rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego

ul. Macedońska 15,
30-638 Kraków,
tel. 501-422-442

Strona główna · Usługi · Uprawnienia · Zakres działania · Doświadczenie · Rekomendacje · Kontakt © 2014 Auto Expert A.F. - inż Adam Filipek

Skontaktuj się z nami! tel. 501-422-442