Rekonstrukcje wypadków drogowych

Wprowadzenie

Komputerowa symulacja/rekonstrukcja wypadku drogowego jest wyłącznie ROZSZERZENIEM MOŻLIWOŚCI WYKONAWCZYCH RZECZOZNAWCY/BIEGŁEGO – AUTOREM REKONSTRUKCJI JEST ZAWSZE CZŁOWIEK - A NIE KOMPUTER. Programy komputerowe pomagają jedynie zwiększyć efektywność i poprawić precyzję działania rekonstruktora.

ZASTRZEŻENIE: O tym, czy dany wypadek wymaga przeprowadzenia komputerowej rekonstrukcji/symulacji jego przebiegu (i czy w danym wypadku jest to w ogóle możliwe) decyduje wyłącznie merytoryczna wiedza rzeczoznawcy/biegłego – dlatego nie w każdym wypadku  jesteśmy w stanie spełnić a’prioryczne życzenie zlecającego aby dany wypadek ZREKONSTRUOWAĆ KOMPUTEROWO.

Przeciwnie – w swojej praktyce spotykamy się z przypadkami komputerowych symulacji dla wykonania których nie było w materiale dowodowym merytorycznych podstaw, względnie które stanowią wyłącznie quasi-walidację przyjętej przez biegłego a’priori hipotezy o przebiegu wypadku.

Dla takich przypadków wykonujemy analizy krytyczne pod kątem wskazania obszarów nieprzystawalności opinii biegłego/rzeczoznawcy  do rzeczywistych realiów zaistnienia i przebiegu wypadku bądź aktualnego stanu przedmiotowej wiedzy.

Stosowane oprogramowanie

Jako podstawowe w działaniu naszej firmy wykorzystujemy stanowiące europejski standard rekonstrukcji wypadków oprogramowanie firmy DSD (Dr Steffan Datentechnik – Linz, Austria) – w szczególności program PC-Crash w jego najnowszej i dającej największe możliwości rekonstrukcyjne wersji 9.2.

Wykorzystujemy także polskie oprogramowanie firmy CYBID (d. Cyborg Idea) oraz biblioteki sylwetek pojazdów Autoviev firmy Crash Analyse Ratsbacher GmbH, a także katalogi EES (Equivalent Energy Speed) - EES Cataloque Dr. Melegh.

Możliwości

Stosowane oprogramowanie umożliwia m. in.

Wizualizacje rekonstrukcji wypadków

Jako zwieńczenie komputerowej rekonstrukcji lub symulacji przebiegu wypadku możemy na jej podstawie wykonać przestrzenną wizualizację odtworzonego przebiegu wypadku - z ustawieniem wirtualnej kamery w wybranym miejscu - stałym bądź związanym z wybranym uczestnikiem (np. zza kierownicy konkretnego, jadącego pojazdu) – w formie wydruku kolejnych położeń uczestników np. w stałych interwałach czasu lub w formie ciągłego filmu.

Takie wizualne przedstawienie przebiegu wypadku często znacznie ułatwia osobom nie mającym technicznej wiedzy (bądź predyspozycji) właściwe ocenienie zachowań poszczególnych uczestników wypadku w kontekście przypisania bądź wykluczenia ich możliwego przyczynienia się do zaistnienia lub przebiegu wypadku. Wizualizacja - jako zwieńczenie rekonstrukcji - stanowi praktycznie standard działania biegłego np. w USA.

Zakres działania przy rekonstrukcji wypadku drogowego

Wykonujemy pełny zakres czynności niezbędnych dla prawidłowego, pełnego i jasnego zrekonstruowania przebiegu wypadku – w szczególności:

Wyłącznie działając na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych - w razie obopólnie uznanej zasadności - przeprowadzamy także dodatkowe rozpytania osób zgłoszonych jako uczestnicy i świadkowie – dla uzyskania pełnego obrazu przebiegu wypadku. Rozpytania prowadzimy wyłącznie w siedzibie Zlecającego i przy czynnym uczestnictwie jego uprawnionego przedstawiciela.

Zastrzeżenia

Rekonstrukcje wypadków drogowych wykonujemy WYŁĄCZNIE W OPARCIU O USTALENIA MATERIAŁU DOWODOWEGO (w działaniach dla towarzystw ubezpieczeniowych – także na podstawie akt szkodowych). Jedynym jego uzupełnieniem mogą być własne (nasze) badania miejsca wypadku i uczestniczących pojazdów. Opinie rzeczoznawcze (wykonywane na zlecenie podmiotów innych niż organa procesowe) wykonujemy według standardów obowiązujących dla opinii biegłego sądowego - w szczególności z zachowaniem możliwie maksymalnego obiektywizmu ustaleń i wniosków oraz wymogu sporządzenia opinii pełnej, jasnej i wolnej od wewnętrznych sprzeczności. NIE WYKONUJEMY rekonstrukcji opartych o dodatkowe wskazania bądź życzenia lub sugestie Zlecającego ani osób trzecich.

Auto Expert A.F. - inż. Adam Filipek
Biuro analiz i ekspertyz wypadków drogowych
Rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego

ul. Macedońska 15,
30-638 Kraków,
tel. 501-422-442

Strona główna · Usługi · Uprawnienia · Zakres działania · Doświadczenie · Rekomendacje · Kontakt © 2014 Auto Expert A.F. - inż Adam Filipek

Skontaktuj się z nami! tel. 501-422-442